جهت خرید محصول شاخه مرغ و تخم‌مرغ، به فروشگاه‌های معتبر متصل به شبکه سِتکا مراجعه فرمایید. در حال حاضر عرضه آنلاین در این گروه صورت نمی‌گیرد.
گروه: فرآورده‌های گوشت مرغ

گوشت مرغ گرم فله‌ای

قیمت:
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ شانه‌ای 30 تایی

قیمت: 430,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ کیلویی

قیمت: 485,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ بسته 4 عددی

قیمت: 76,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ بسته 6 عددی

قیمت: 114,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ بسته 9 عددی

قیمت: 171,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ بسته 15 عددی

قیمت: 285,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ بسته 20 عددی

قیمت: 380,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ بسته 24 عددی

قیمت: 456,000 ریال
ناموجود
گروه: تخم‌مرغ

تخم مرغ بسته 30 عددی

قیمت: 570,000 ریال
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

سینه بی خس فله (شنیسل فله)

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

شنیسل بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

فیله فله

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

فیله بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

سینه با کتف

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

سینه با استخوان با پوست بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

سینه با استخوان بی پوست بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ران بی کمر بی پوست فله

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ته ران فله

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ته ران بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ران بی خس

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

کتف با پوست فله

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

کتف بشقابی با پوست

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

گردن بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

بال فله بی نوک

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

بال فله با نوک

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

بال بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

اسکلت فله

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

اسکلت بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

خرده گوشت

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

کتف بشقابی بی پوست

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

جوجه زعفرانی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

فیله زعفرانی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

بال زعفرانی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

کتف زعفرانی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ران با کمر با پوست

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ران بی کمر با پوست فله (با دنبه)

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ران بی کمر با پوست بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ران بی کمر با دنبه

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

بال و کتف پاچینی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

سینه با استخوان بی پوست فله

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

سینه استخوان با پوست فله

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

ران بی کمر بی پوست بشقابی

قیمت:
ناموجود
گروه: محصولات قطعه‌بندی و بسته‌ای

گردن فله

قیمت:
ناموجود