گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام کم چرب 1/5 درصد

قیمت مصرف کننده: 180,000 ریال

یک لیتر شیر دارای 1/5 درصد چربی 

 

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود