گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام نیم چرب 2 درصد

قیمت مصرف کننده: 115,000 ریال

یک لیتر شیر دارای 2 درصد چربی

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود