گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام پرچرب 3 درصد

قیمت مصرف کننده: 126,000 ریال

یک لیتر شیر دارای 3 درصد چربی

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود