گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر خام کامل 3/2 درصد

قیمت مصرف کننده: 120,000 ریال

شیر کامل شیری است که چربی طبیعی موجود در آن حذف نشده است و حدود ۳/۲ درصد چربی دارد.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود