گروه: شیر و فرآورده‌ها

ماست لیوانی کم چرب

قیمت مصرف کننده: 125,000 ریال

ماست لیوانی 100 گرمی با 1/5 درصد چربی

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود