گروه: شیر و فرآورده‌ها

ماست لیوانی پر چرب

قیمت مصرف کننده: 127,000 ریال

ماست لیوانی 100 گرمی با 4 درصد چربی

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود