گروه: برنج

برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی ( GTC )

قیمت مصرف کننده: 350,000 ریال

برنج دانه بلند هندی ویژه تنظیم بازار که در بسته‌بندهای 10 کیلوگرمی عرضه می‌شود.

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود