گروه: نان

تافتون ماشینی فریوری 270 گرمی آرد نوع 2

قیمت مصرف کننده: 7,500 ریال

وزن چانه: 270 گرم

آرد: یارانه ای نوع 2

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود