گروه: شیر و فرآورده‌ها

شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب

قیمت مصرف کننده: 180,000 ریال

یک لیتر شیر دارای درصد چربی کم

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود