گروه: گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده گوساله بسته ۱ کیلویی

قیمت مصرف کننده:

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود