گروه: گوشت قرمز

گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی

قیمت مصرف کننده:

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود