گروه: گوشت قرمز

گوشت منجمد مخلوط گوسفندی

قیمت مصرف کننده:

  • 3 کارتن ران
  • 3کارتن سردست
  • 2کارتن راسته
  • 3کارتن قلوه گاه
  • 1 کارتن گردن
موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود