گروه: ماهی

ماهی قزل آلا ۸۰۰ الی ۱۵۰۰ گرمی

قیمت مصرف کننده:

موجودی شهروندان: ناموجود
موجودی مشترکین حقوقی: بعد از ورود
موجودی شبکه توزیع: بعد از ورود