فرم ثبت‌نام عاملین فروش و فروشگاه‌ها

لطفا اطلاعات به طور دقیق و کامل وارد گردد:

نکته: 

توجه داشته باشید شماره موبایلی که در این فرم وارد می شود نباید قبلاً در سامانه برای حساب های کاربری مختلف ثبت شده باشد.